Niepełnosprawność i rehabilitacja osób starszych

Fundacja Pracownia Badań i Dynamizowania Rozwoju Vectis zrealizowała zadanie publiczne pn.: „Niepełnosprawność i rehabilitacja osób starszych – publikacja na temat pracy z seniorami doświadczającymi niepełnej sprawności”, dofinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawa.

Projekt jest współfinansowany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawa.

Bezpośrednim celem projektu była poprawa jakości usług skierowanych do seniorów doświadczających obniżonej sprawności poprzez zwiększenie kompetencji profesjonalnych osób pracujących z nimi (zwiększenie kompetencji pracowników na skutek dostarczenia im wiedzy i umiejętności o specyfice funkcjonowania osób starszych z niepełnosprawnością̨, metodyce pracy, formach i metodach terapeutycznych oraz o pomocach i narzędziach rehabilitacyjnych, w tym technologiach wspomagających).

W ramach projektu, dzięki współpracy z autorami - praktykami i naukowcami zajmującymi się wsparciem seniorów z niepełnosprawnością, powstała publikacja pt.: „Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości”, pod redakcją Marleny Kilian i Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij.

Publikacja „Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości”

Monografia dotyczy ważnych problemów związanych z funkcjonowaniem osób starszych z niepełnosprawnością. Skierowana jest w szczególności do osób pracujących z seniorami, mającymi utrudnienia funkcjonalne, a także nauczycieli akademickich i studentów przygotowujących się do podjęcia profesjonalnej aktywności zawodowej.

Książka w wersji elektronicznej została przekazana ponad 200 instytucjom z terenu Warszawy, które działają na rzecz osób starszych.

Książkę można pobrać klikając w link: Pobierz „Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości”

Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi

Fundacja Pracownia Badań i Dynamizowania Rozwoju Vectis zrealizowała zadanie publiczne pn.: „Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszym wieku. Terapia i wspieranie – wydanie publikacji dla nauczycieli przedszkoli i szkół”, dofinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawa.

Projekt jest współfinansowany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawa.

Bezpośrednim celem projektu jest podnoszenie kompetencji nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie pracy z uczniami doświadczającymi trudności poznawczych i emocjonalnych, w szczególności w edukacji włączającej i dzięki temu poprawa ich funkcjonowania szkolnego (w zakresie dydaktyczno-wychowawczym i społecznym).

W ramach projektu powstała publikacja pt.: „Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszym wieku. Terapia i wspieranie”, pod redakcją Elżbiety Kwiatkowskiej i Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij.

Publikacja „Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszym wieku. Terapia i wspieranie”

Celem monografii Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszym wieku. Terapia i wspieranie jest ukazanie możliwości oddziaływania psychopedagogicznego w pracy z dziećmi młodszymi (w przedszkolu i szkole), doświadczającymi ograniczeń intelektualnych czy afektywnych. Książka składa się z dziewięciu rozdziałów, poświęconych zróżnicowanym zagadnieniom, m.in. terapii dzieci z trudnościami emocjonalnymi, biblioterapii, kynoterapii, rozwijaniu empatii u dzieci, czy możliwościom i efektywności wykorzystania podręczników szkolnych w klasach, w których kształcą się wspólnie dzieci z niepełnosprawnościami i te bez dysfunkcji. Książka skierowana jest do różnych grup odbiorców: studentów kierunków pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, a także pedagogów i nauczycieli pracujących z uczniami z wyzwaniami rozwojowymi, ponadto także dla naukowców zainteresowanych problematyką wsparcia dzieci młodszych.

Książka w wersji elektronicznej zostanie przekazana ponad 400 przedszkolom i szkołom podstawowym z terenu Warszawy.

Książkę można pobrać klikając w link: Pobierz "Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi".

Ponadto w ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną warsztaty dla nauczycieli przedszkoli i szkół, bazujące na treściach publikacji

Wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych osób tracących wzrok i ociemniałych – warsztaty technik brajlowskich – II edycja

Zapraszamy wszystkie osoby doświadczające niepełnosprawności narządu wzroku z terenu Warszawy do udziału w bezpłatnych warsztatach technik brajlowskich!

Celem realizowanego projektu jest wzmacnianie praktycznych umiejętności osób z dysfunkcją wzroku w zakresie odczytywania tekstów w systemie L.Braille’a oraz tworzenia własnych tekstów przy użyciu różnych narzędzi zapisu, takich jak maszyny brajlowskie, elektroniczne maszyny brajlowskie, czy komputer z monitorem brajlowskim. Zajęcia będą odbywać się od maja do lipca 2016 r.

Każdy uczestnik projektu objęty zostanie indywidualnym wsparciem w zakresie diagnozy potrzeb i programu pracy. W trakcie zajęć wykorzystane będą atrakcyjne materiały dydaktyczne, dostosowane do wieku i zainteresowań uczestników.

Projekt skierowany jest do osób w różnym wieku, które:

  • nie mają funkcjonalnie użytecznych możliwości wzrokowych lub są zagrożone utratą takich możliwości w niedługim czasie
  • nie posługują się czarnym drukiem w procesie czytania i pisania lub posługują się z trudnością
  • nie mają umiejętności czynnego wykorzystywania systemu brajlowskiego do komunikacji.

 

Projekt jest współfinansowany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawa.

Projekt jest współfinansowany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawa.

 

W okresie od października do grudnia 2015 roku Fundacja Pracownia Badań i Dynamizowania Rozwoju Vectis prowadziła I edycję projektu Wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych osób tracących wzrok i ociemniałych – warsztaty technik brajlowskich.

Rekrutacja

Pobierz i wypełnij formularz rekrutacyjny II edycji (wersja RTF, wersja PDF, wersja DOC), a następnie prześlij go na adres: fundacjavectis@gmail.com

Kontakt

e-mail: fundacjavectis@gmail.com