Podnoszenie kompetencji wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydanie i dystrybucja publikacji oraz przeprowadzenie warsztatów dla osób pracujących w internatach i bursach, w tym z młodzieżą z niepełnosprawnościami

Zapraszamy do pobrania książki „Wiersz i opowiadanie na każdy miesiąc roku. O miłości do samej siebie”, której autorką jest Ewa Lewandowska:

Ewa Lewandowska - Wiersz i opowiadanie na każdy miesiąc roku. O miłości do samej siebie - eBook.pdf

Pani Ewa przez 34 lata pracowała z dziećmi i młodzieżą w ośrodku szkolno-wychowawczym dla niewidomych i słabowidzących jako wychowawca w internacie, w tym przez 7 lat prowadząc dodatkowo zajęcia biblioterapeutyczne i socjoterapeutyczne.

Dziewczyna czytająca książkę w parku

Stworzone przez nią opowiadania służyły jej do pracy z podopiecznymi w rozwiązywaniu trudności związanych z dorastaniem, mierzeniem się ze swoimi ograniczeniami, w tym z niepełnosprawnością. Autorka opracowała również metodykę pracy z wykorzystaniem opowiadań.  Opowiadania powstały w oparciu o przeżycia oraz doświadczenia autorki oraz innych osób, w tym nastoletnich i dorosłych wychowanek i wychowanków, z którymi autorka pracowała. Mogą służyć pomocą młodemu człowiekowi w trudnej drodze do dorosłości oraz być wykorzystane podczas zajęć grupowych – terapeutycznych i wychowawczych oraz podczas kontaktu indywidualnego. Praca z nimi może pomóc znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania (przynajmniej niektóre), które stawiają nie tylko młodzi ludzie, ale ci wszyscy, którzy pragną, aby ich życie było, jak najbardziej harmonijne i satysfakcjonujące.

Wydaniu i dystrybucji książki towarzyszyły warsztaty szkoleniowe. W ramach realizacji projektu przeszkoliliśmy wychowawców, nauczycieli, pedagogów, pracujących w stołecznych internatach, bursach i placówkach oświatowych, w tym w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych dla uczniów z niepełnosprawnościami oraz studentów pedagogiki z zagadnień związanych z biblioterapią w pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Zrealizowaliśmy następujące moduły szkoleniowe:

  1. Biblioterapia w środowisku młodzieży – współczesne wyzwania
  2. Tendencje w pracy opiekuńczo-wychowawczej: rola socjoterapii i komunikacji empatycznej w codziennej pracy z wychowankami
  3. Biblioterapia w działaniach opiekuńczo-wychowawczych w środowisku młodzieży z niepełnosprawnością
  4. Wykorzystanie książki "Wiersz i opowiadanie na każdy miesiąc roku. O miłości do samej siebie" w pracy opiekuńczo-wychowawczej i biblioterapeutycznej.

 

Zdjęcie Ewy Lewandowskiej

Ewa Lewandowska - wieloletnia pracowniczka Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. L. Braille'a w Bydgoszczy, wieloletnia wychowawczyni w internacie, a także szkoleniowiec, prowadząca warsztaty dla nauczycieli, wychowawców i rodziców w ramach WDN oraz wykładowczyni na uczelniach wyższych w Bydgoszczy, Grudziądzu i Włocławku. Literatka i poetka, autorka tomu wierszy "Miłość w różnych odsłonach" (Kraków 2020). Za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymała: Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (2009), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2006), Nagrodę Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2002), Złoty Krzyż Zasługi (2001), Brązowy Krzyż Zasługi (1995), Odznakę Honorową TPD (1997) i liczne nagrody Dyrektora SOSW.  
 

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawa.

Dofinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawa w okresie październik-grudzień 2021 r.

Niepełnosprawność i rehabilitacja osób starszych

Fundacja Pracownia Badań i Dynamizowania Rozwoju Vectis zrealizowała zadanie publiczne pn.: „Niepełnosprawność i rehabilitacja osób starszych – publikacja na temat pracy z seniorami doświadczającymi niepełnej sprawności”, dofinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawa.

Projekt jest współfinansowany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawa.

Bezpośrednim celem projektu była poprawa jakości usług skierowanych do seniorów doświadczających obniżonej sprawności poprzez zwiększenie kompetencji profesjonalnych osób pracujących z nimi (zwiększenie kompetencji pracowników na skutek dostarczenia im wiedzy i umiejętności o specyfice funkcjonowania osób starszych z niepełnosprawnością̨, metodyce pracy, formach i metodach terapeutycznych oraz o pomocach i narzędziach rehabilitacyjnych, w tym technologiach wspomagających).

W ramach projektu, dzięki współpracy z autorami - praktykami i naukowcami zajmującymi się wsparciem seniorów z niepełnosprawnością, powstała publikacja pt.: „Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości”, pod redakcją Marleny Kilian i Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij.

Publikacja „Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości”

Monografia dotyczy ważnych problemów związanych z funkcjonowaniem osób starszych z niepełnosprawnością. Skierowana jest w szczególności do osób pracujących z seniorami, mającymi utrudnienia funkcjonalne, a także nauczycieli akademickich i studentów przygotowujących się do podjęcia profesjonalnej aktywności zawodowej.

Książka w wersji elektronicznej została przekazana ponad 200 instytucjom z terenu Warszawy, które działają na rzecz osób starszych.

Książkę można pobrać klikając w link: Pobierz „Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości”

Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi

Fundacja Pracownia Badań i Dynamizowania Rozwoju Vectis zrealizowała zadanie publiczne pn.: „Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszym wieku. Terapia i wspieranie – wydanie publikacji dla nauczycieli przedszkoli i szkół”, dofinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawa.

Projekt jest współfinansowany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawa.

Bezpośrednim celem projektu jest podnoszenie kompetencji nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie pracy z uczniami doświadczającymi trudności poznawczych i emocjonalnych, w szczególności w edukacji włączającej i dzięki temu poprawa ich funkcjonowania szkolnego (w zakresie dydaktyczno-wychowawczym i społecznym).

W ramach projektu powstała publikacja pt.: „Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszym wieku. Terapia i wspieranie”, pod redakcją Elżbiety Kwiatkowskiej i Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij.

Publikacja „Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszym wieku. Terapia i wspieranie”

Celem monografii Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszym wieku. Terapia i wspieranie jest ukazanie możliwości oddziaływania psychopedagogicznego w pracy z dziećmi młodszymi (w przedszkolu i szkole), doświadczającymi ograniczeń intelektualnych czy afektywnych. Książka składa się z dziewięciu rozdziałów, poświęconych zróżnicowanym zagadnieniom, m.in. terapii dzieci z trudnościami emocjonalnymi, biblioterapii, kynoterapii, rozwijaniu empatii u dzieci, czy możliwościom i efektywności wykorzystania podręczników szkolnych w klasach, w których kształcą się wspólnie dzieci z niepełnosprawnościami i te bez dysfunkcji. Książka skierowana jest do różnych grup odbiorców: studentów kierunków pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, a także pedagogów i nauczycieli pracujących z uczniami z wyzwaniami rozwojowymi, ponadto także dla naukowców zainteresowanych problematyką wsparcia dzieci młodszych.

Książka w wersji elektronicznej zostanie przekazana ponad 400 przedszkolom i szkołom podstawowym z terenu Warszawy.

Książkę można pobrać klikając w link: Pobierz "Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi".

Ponadto w ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną warsztaty dla nauczycieli przedszkoli i szkół, bazujące na treściach publikacji

Wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych osób tracących wzrok i ociemniałych – warsztaty technik brajlowskich – II edycja

Zapraszamy wszystkie osoby doświadczające niepełnosprawności narządu wzroku z terenu Warszawy do udziału w bezpłatnych warsztatach technik brajlowskich!

Celem realizowanego projektu jest wzmacnianie praktycznych umiejętności osób z dysfunkcją wzroku w zakresie odczytywania tekstów w systemie L.Braille’a oraz tworzenia własnych tekstów przy użyciu różnych narzędzi zapisu, takich jak maszyny brajlowskie, elektroniczne maszyny brajlowskie, czy komputer z monitorem brajlowskim. Zajęcia będą odbywać się od maja do lipca 2016 r.

Każdy uczestnik projektu objęty zostanie indywidualnym wsparciem w zakresie diagnozy potrzeb i programu pracy. W trakcie zajęć wykorzystane będą atrakcyjne materiały dydaktyczne, dostosowane do wieku i zainteresowań uczestników.

Projekt skierowany jest do osób w różnym wieku, które:

  • nie mają funkcjonalnie użytecznych możliwości wzrokowych lub są zagrożone utratą takich możliwości w niedługim czasie
  • nie posługują się czarnym drukiem w procesie czytania i pisania lub posługują się z trudnością
  • nie mają umiejętności czynnego wykorzystywania systemu brajlowskiego do komunikacji.

 

Projekt jest współfinansowany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawa.

Projekt jest współfinansowany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawa.

 

W okresie od października do grudnia 2015 roku Fundacja Pracownia Badań i Dynamizowania Rozwoju Vectis prowadziła I edycję projektu Wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych osób tracących wzrok i ociemniałych – warsztaty technik brajlowskich.

Rekrutacja

Pobierz i wypełnij formularz rekrutacyjny II edycji (wersja RTF, wersja PDF, wersja DOC), a następnie prześlij go na adres: fundacjavectis@gmail.com

Kontakt

e-mail: fundacjavectis@gmail.com