O fundacji

„Vectis” to po łacinie „dźwignia”. Dźwignia jest prostym mechanizmem, dzięki któremu poprzez użycie mniejszej siły, można uzyskać większą siłę. To czynnik umożliwiający lub przyspieszający rozwój czegoś. Efekt dźwigni to sytuacja, gdy poprzez niewielką interwencję, doprowadzamy do kluczowej zmiany. Dźwignia stymuluje, dynamizuje, napędza.

Idea zawarta w znaczeniu słowa „dźwignia” stała się credo Fundacji Pracownia Badań i Dynamizowania Rozwoju Vectis, powołanej w 2015 roku do wspierania osób o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz innych osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabowidzących.

Wierzymy, że dzięki niewielkim profesjonalnym interwencjom oraz dopasowanym do potrzeb propozycjom działań, możemy stymulować wzrost osobistych zasobów adresatów naszych oddziaływań i dynamizować ich rozwój z uwzględnieniem podmiotowości i wyjątkowości każdej osoby.

Celem Fundacji Pracownia Badań i Dynamizowania Rozwoju Vectis  jest prowadzenie działalności naukowej, oświatowej, opiekuńczo-wychowawczej, profilaktycznej, rehabilitacyjnej i kulturalnej na rzecz wymienionych osób.

Główne obszary działania Fundacji:

  • wsparcie społeczne, edukacyjne, rehabilitacyjne, zawodowe i kulturalne osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabowidzących
  • działania na rzecz integracji społecznej i wsparcia edukacyjnego osób z trudnościami adaptacyjnymi, wynikającymi z różnic kulturowych i zmiany środowiska edukacyjnego, w tym działalność na rzecz imigrantów i uchodźców w kraju i zagranicą
  • udostępnianie dóbr kultury osobom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym w związku z trudną sytuacją materialną, wiekiem, niepełnosprawnością
  • wsparcie rodziców, opiekunów, osób z najbliższego otoczenia, specjalistów i innych podmiotów działających i pracujących na rzecz osób o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie w obszarze wsparcia ww. osób oraz współpraca z ośrodkami akademickimi i instytutami naukowymi – polskimi i zagranicznymi
  • prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzacyjnej w zakresie ww. działań
  • podejmowanie współpracy zagranicznej w celu realizacji ww. działań; tworzenie programów edukacyjnych, terapeutycznych, profilaktycznych, kulturalnych i innych, w tym multimedialnych, dla ww. osób
  • niedochodowe prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów, podnoszących kwalifikacje i kompetencje ww. osób.
     

Ludzie Fundacji:
Agnieszka Fabisiak – Prezes Zarządu Fundacji
dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij – Wiceprezes Zarządu Fundacji
dr Dorota Kubacka– Przewodnicząca Rady Fundacji
Paulina Skiba – Członkini Rady Fundacji
Monika Wiskowska – Członkini Rady Fundacji
 

Statut Fundacji:
Statut Fundacja Pracownia Badań i Dynamizowania Rozwoju Vectis.pdf

Sprawozdanie za rok 2018:
Sprawozdanie z działalności 2018.pdf
Sprawozdanie finansowe, bilans, rachunek zysków i strat 2018.pdf

Sprawozdanie za rok 2017:
Sprawozdanie z działalności fundacji 2017.pdf
Sprawozdanie finansowe 2017.pdf
Rachunek zysków i strat 2017.pdf
Bilans 2017.pdf

Sprawozdanie za rok 2016:
Sprawozdanie z działalności 2016.pdf
Sprawdozdanie finansowe 2016.pdf
Bilans 2016.pdf
Rachunek zysków i strat 2016.pdf
CCF 2016.pdf

Sprawozdanie za rok 2015:
Sprawdozdanie finansowe 2015.pdf
Bilans 2015.pdf
Rachunek zysków i strat 2015.pdf
CCF 2015.pdf
Sprawozdanie z działalności 2015.pdf