Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi

Fundacja Pracownia Badań i Dynamizowania Rozwoju Vectis zrealizowała zadanie publiczne pn.: „Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszym wieku. Terapia i wspieranie – wydanie publikacji dla nauczycieli przedszkoli i szkół”, dofinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawa.

Projekt jest współfinansowany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawa.

Bezpośrednim celem projektu jest podnoszenie kompetencji nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie pracy z uczniami doświadczającymi trudności poznawczych i emocjonalnych, w szczególności w edukacji włączającej i dzięki temu poprawa ich funkcjonowania szkolnego (w zakresie dydaktyczno-wychowawczym i społecznym).

W ramach projektu powstała publikacja pt.: „Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszym wieku. Terapia i wspieranie”, pod redakcją Elżbiety Kwiatkowskiej i Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij.

Publikacja „Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszym wieku. Terapia i wspieranie”

Celem monografii Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszym wieku. Terapia i wspieranie jest ukazanie możliwości oddziaływania psychopedagogicznego w pracy z dziećmi młodszymi (w przedszkolu i szkole), doświadczającymi ograniczeń intelektualnych czy afektywnych. Książka składa się z dziewięciu rozdziałów, poświęconych zróżnicowanym zagadnieniom, m.in. terapii dzieci z trudnościami emocjonalnymi, biblioterapii, kynoterapii, rozwijaniu empatii u dzieci, czy możliwościom i efektywności wykorzystania podręczników szkolnych w klasach, w których kształcą się wspólnie dzieci z niepełnosprawnościami i te bez dysfunkcji. Książka skierowana jest do różnych grup odbiorców: studentów kierunków pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, a także pedagogów i nauczycieli pracujących z uczniami z wyzwaniami rozwojowymi, ponadto także dla naukowców zainteresowanych problematyką wsparcia dzieci młodszych.

Książka w wersji elektronicznej zostanie przekazana ponad 400 przedszkolom i szkołom podstawowym z terenu Warszawy.

Książkę można pobrać klikając w link: Pobierz "Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi".

Ponadto w ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną warsztaty dla nauczycieli przedszkoli i szkół, bazujące na treściach publikacji